четвртак, 21. јул 2022.

DVA JARCA U DUHOVNOM RADU

 

Dva jarca u duhovnom radu 

Tora, Levitski zakonik, 16:7-10: I neka uzme dva jarca i neka ih stavi pred Gospoda, na ulaz u šator sastanka. I neka Aron baci žrijeb na ta dva jarca: jedan žrijeb za Gospoda, a drugi žrijeb za Azazela. I neka Aron na žrtvu prinese jarca na kojeg je pao žrijeb za Gospoda i neka ga prinese kao žrtvu za grijeh. A jarca na kojeg padne žrijeb za Azazela neka metne živa pred Gospoda, da učini očišćenje na njemu, pa  neka ga pusti u pustinju, Azazelu. 

P: Na šta ovde ukazuju dva jarca?

Rav: Dva jarca ukazuju na unutrašnjii rad osobe, na to: da ona treba da razlikuje različite kvalitete u sebi, da razjasni šta može da ispravi, a šta ne, šta je to za šta ona ima dovoljno snage, a za šta nema. Međutim, ona uopšte nema snagu za to, već samo mogućnost da traži pomoć od Stvoritelja.

Ukoliko osoba jednostavno misli: „U redu, tražiću”, time neće uspjeti. Da li ona može da traži za to da se zaista oslobodi svojih osobina? Da bi to učinila, ona sve unutar sebe mora da procesuira na dubok i ozbiljan način, a iskustvo toga je nešto lično. 

Osoba ne može da kaže: „Želim da ispravim to i to”, već jedino može da traži da se to ispravi. Ona može da traži da se isprave one osobine koje su joj vrlo drage i od kojih ni na koji način ne može da se odvoji kao što, na primjer, majka ne može da se odvoji od svog djeteta. Da li možete da zamislite takvo stanje? 

Kada osoba razumije da od toga ona ne može da se oslobodi sama, ona traži pomoć Stvoritelja. I to nije zarad nje same, već da bi sebe u potpunosti posvetila drugima. Ona svoje osobine žrtvuje kao da žrtvuje svoje malo dijete. To je prava žrtva sa njene strane. Istovremeno, ona se podiže na vrlo visok nivo kada od Stvoritelja zatraži da to učini On, jer ona to ne može da učini sama.

Sve ovo nam se otkriva tokom dugog vremenskog perioda. I osoba prolazi kroz veoma ozbiljna unutrašnja stanja vagajući različite opcije. Ona pita da li radi ispravno, kako može da se odrekne jedne ili druge stvari i tako dalje. Govorimo o tome kao da je razumljivo, ali u stvari to nije samo teško, već je veoma teško.